Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2023

Nr.

rendor

Data e regjistrimit te kerkeses Objekti Data e kthimit te pergjigjes Statusi i kerkeses Tarifa
1 26.01.2023 Kerkese per informacion 06.02.2023 Zgjidhur Pa pagese
2 06.01.2023 Kerkese per informacion Ministria Infrastruktures dhe Energjise 18.01.2023 Zgjidhur Pa pagese
3 07.07.2023 Kerkese per informacion |Angjecia Shteterore per te Drejtat dhe Mbrojtjes e Femijes 12.07.2023 Zgjidhur Pa pagese
4 04.07.2023 Kerkese per informacion Qendra Faktoje 13.07.2023 Zgjidhur Pa pagese
5 07.07.2023 Kerkese per informacion Koalicionit per Reforma Integrim dhe Institucione e Konsoliduara(KRIIK) 13.07.2023 Zgjidhur Pa pagese
6 06.07.2023 Kerkese per informacion Koalicionit per Reforma Integrim dhe Institucione e Konsoliduara(KRIIK) 13.07.2023 Zgjidhur Pa pagese

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2022

Nr.

rendor

Data e regjistrimit te kerkeses Objekti Data e kthimit te pergjigjes Statusi i kerkeses Tarifa
1 28.09.2022 Kerkese per informacion(KRIIK) 05.10.2022 Zgjidhur Pa pagese
2 09.12.2022 Kerkese per informacion dhe venien ne dispozicion te doc. (RESPUBLICA) –– –– ––
3 02.08.2022 Ankese 03.08.2022 Zgjidhur Pa pagese
4 05.07.2022 Kerkese per informacion –– –– ––
5 12.01.2022 Kerkese per informacion 31.01.2022 Zgjidhur Pa pagese
6 18.01.2022 Kerkese –– –– ––
7 14.01.2022 Kerkese per informacion 20.01.2022 Zgjidhur Pa pagese
8 15.03.2022 Ankimim per refuzim per dhenie informacioni dhe kopje te doc.zyrtare –– –– ––
9 19.04.2022 Ankese –––– –––– –––
10 22.04.2022 Ankese 04.05.2022 Zgjidhur Pa pagese
11 09.05.2022 Ankese 24.05.2022 Zgjidhur Pa pagese

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2021

 

Nr.

rendor

Data e regjistrimit te kerkeses Objekti Data e kthimit te pergjigjes Statusi i kerkeses Tarifa
1 28.05.2021 Kerkese per dokumentacion 21.06.2021 Zgjidhur Pa pagese
2 10.05.2021 Mbi ankimimin ndaj refuzimit per dhenie informacioni(Aurora Leka) 18.05.2021 Zgjidhur Pa pagese
3 13.04.2021 Kerkese per informacion | 21.04.2021 Zgjidhur Pa pagese
4 09.04.2021 Kerkese per informacion per nr e femijeve ne veshtiresi ne shikim 13.04.2021 Zgjidhur Pa pagese
5 23.04.2021 Kerkese 30.04.2021 Zgjidhur Pa pagese
6 09.03.2021 Kerkese per informacion 16.04.2021 Zgjidhur Pa pagese
7 22.09.2021 Kerkese per informacion ne kuader te raportit FRA per te drejtat e njeriut 2022 24.09.2021 Zgjidhur Pa pagese
8 10.08.2021 Kerkese per informacion 30.09.2021 Zgjidhur Pa pagese
9 04.06.2021 Dergim vendimi –––– –––– –––
10 02.11.2021 Kerkese per informacion 03.11.2021 Zgjidhur Pa pagese
11 01.11.2021 Ankese 09.11.2021 Zgjidhur Pa pagese
12 23.11.2021 Ankese 16.12.2021 Zgjidhur Pa pagese
13 25.11.2021 Anikim per refuzim dhenie informacioni dhe kopje per doc.zyrtare –– –––– ––––
14 25.12.2021 Ankese 22.02.2022 Zgjidhur Pa pagese
15 21.12.2021 Ankese 17.06.2022 Zgjidhur Pa pagese
16 19.08.2021 Kerkese per dokumentacion 21.06.2021 Zgjidhur Pa pagese
17 25.08.2021 Kerkese per informacion –– ––– –––

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2020

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi I kërkesës Tarifa
1. 02.03.2020 Kerkes per informacion ———- ———- ————
2. 02.03.2020 Kerkes per informacion 06.04.2020 I perfunduare Nuk ka
3. 02.03.2020 Kerkes per informacion ——— ———— ———–
4. 02.04.2020 Kerkes per informacion 10.06.2020 I perfunduar Nuk ka
5. 10.02.2020 Kerkes per informacion 21.02.2020 I perfunduar Nuk ka
6. 02.03.2020 Kerkes per informacion ——— ——— ———
7. 02.03.2020 Kerkes per informacion ———- ——— ——–
8.. 03.06.2020 kerkes per informacion dhe dokumentacion ———– ———- ———-
9. 18.11.2020 Kerkes per autorizim ——— ——– ———-
10. 05.06.2020 regjistri elektronik te kerkesave dhe pergjigjeve per te drejt e informimit 29.06.2020 i perfunduar nuk ka
11. 13.11.2020 Kerkes per informacion ——- ——- ——-
12. 24.01.2020 Kerkes per informacin dhe dokumentacion 05.02.2020 I perfunduar Nuk ka
13 25.03.2020 Mbi ankimin ndaj refuzimit per dhenie te informacionit dhe kopje te dokumenteve zyratre 30.03.2020 I perfunduar Nuk ka
14. 23.01.2020 Kerkes per informacion —————- ——– ——-
15. 02.03.2020 Kerkes per informacion ———- ——— ———
16. 15.09.2020 Kerkes per informacion ——– ———- ——–
17. 18.08.2020 Kerkes per informacion ———– ——- ——–
18. 06.03.2020 Kerkes per informacion ———— ——— ——-
19. 23.01.2020 Kerkes per informacion ———– ———- ——
20. 03.03.2020 Kerkes per shpjegime ———– ———- ——–
21. 09.03.2020 Kerkes per informacion ———— ———– ———-

 

 

                 Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2019

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi I kërkesës Tarifa
1. 16.12.2019 Kerkes per informacion 18.12..2019 I perfunduar Nuk ka
2. 03.10.2019 Kerkes per informacion 06.11.2019 I perfunduar Nuk ka
3. 09.10.2019 Transparenca e Qeverisjes Vendore ——— —— ——-
4. 14.11.2019 Dergim vendimi —– ———- ———–
5. 26.12.2019 Kerkes per informacion ——- ——— ——-
6. 13.11.2019 Kerkes per informacion ——– ——— ———-
AlbaniaUSA