Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, viti 2020

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi I kërkesës Tarifa
1. 02.03.2020 Kerkes per informacion ———- ———- ————
2. 02.03.2020 Kerkes per informacion 06.04.2020 I perfunduare Nuk ka
3. 02.03.2020 Kerkes per informacion ——— ———— ———–
4. 02.04.2020 Kerkes per informacion 10.06.2020 I perfunduar Nuk ka
5. 10.02.2020 Kerkes per informacion 21.02.2020 I perfunduar Nuk ka
6. 02.03.2020 Kerkes per informacion ——— ——— ———
7. 02.03.2020 Kerkes per informacion ———- ——— ——–
8.. 03.06.2020 kerkes per informacion dhe dokumentacion ———– ———- ———-
9. 18.11.2020 Kerkes per autorizim ——— ——– ———-
10. 05.06.2020 regjistri elektronik te kerkesave dhe pergjigjeve per te drejt e informimit 29.06.2020 i perfunduar nuk ka
11. 13.11.2020 Kerkes per informacion ——- ——- ——-
12. 24.01.2020 Kerkes per informacin dhe dokumentacion 05.02.2020 I perfunduar Nuk ka
13 25.03.2020 Mbi ankimin ndaj refuzimit per dhenie te informacionit dhe kopje te dokumenteve zyratre 30.03.2020 I perfunduar Nuk ka
14. 23.01.2020 Kerkes per informacion —————- ——– ——-
15. 02.03.2020 Kerkes per informacion ———- ——— ———
16. 15.09.2020 Kerkes per informacion ——– ———- ——–
17. 18.08.2020 Kerkes per informacion ———– ——- ——–
18. 06.03.2020 Kerkes per informacion ———— ——— ——-
19. 23.01.2020 Kerkes per informacion ———– ———- ——
20. 03.03.2020 Kerkes per shpjegime ———– ———- ——–
21. 09.03.2020 Kerkes per informacion ———— ———– ———-

 

 

                 Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2019

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi I kërkesës Tarifa
1. 16.12.2019 Kerkes per informacion 18.12..2019 I perfunduar Nuk ka
2. 03.10.2019 Kerkes per informacion 06.11.2019 I perfunduar Nuk ka
3. 09.10.2019 Transparenca e Qeverisjes Vendore ——— —— ——-
4. 14.11.2019 Dergim vendimi —– ———- ———–
5. 26.12.2019 Kerkes per informacion ——- ——— ——-
6. 13.11.2019 Kerkes per informacion ——– ——— ———-
AlbaniaUSA