REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE 2022

Nr.

 

Kerkese Ankese Verejtje Kodi i regjistrimit Çeshtja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë“ Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”“
Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”
Përgjigjia
(data dhe numri)”
1 kerkese K1 Kerkese per ndihme financiare 07.01.2022 Sekt. Finances date 12.01.2022 jo 23.01.2022 Po Ne proces Nr. K1/1 date 24.01.2022
2 kerkese K2 Kerkese per ndihme financiare 18.03.2022 Sekt finances date 22.03.2022 jo 31.03.2022 Po Ne proces Nr.K2/2 date 01.04.2022
3 kerkese K3 Kerkese per ndihme financiare 10.05.2022 Sekt  fiances date 12.05.2022 jo 31.05.2022 Po Ne proces

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE 2021

Nr.

 

Kerkese Ankese Verejtje Kodi i regjistrimit Çeshtja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë“ Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr.prot të brendshëm)
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”“
Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”
Përgjigjia
(data dhe numri)”
1 kërkesë K1 Kërkesë për ndihmë financiare 13.04.2021 Sekt.  financës datë 16.04.2021 jo Datë 30.04.2021 Po Jo

 

Negative
2 kërkesë K2 Kërkesë për hapje rrugë kalimi 14.06.2021 Sekt. Urbanistikes 17.06.2021 jo Datë 30.06.2021 Po Jo Negative
3 kërkesë K3 Kërkesë për ndihmë financiare 28.06.2021 Sekt. Financës datë 01.07.2021 jo Datë 30.07.2021 Po Jo Negative
4 Kërkesë K 4 Kërkesë për ndihmë financiare 17.09.2021 Sekt. Financës

Datë 21.09.2021

Jo Datë 30.09.2021 Po Jo Negative
5 Kërkesë K5 Kërkesë për financimin shpenzimetransporti. 03.11.2021 Sekt. Financës datë 8.11.2021 Jo datë 08.02.2022 Po Vendim Nr. 4 datë 08.02.2022 Po

datë 21.02.2022

K5/1 datë 21.02.2022
6 Kërkesë K6 Kërkesë për ndihmë financiare 11.11.2021 Sekt. Financës

Datë 15.11.2021

jo Datë 22.12.2021 Po Jo Negative
7 Kërkesë K7 Kërkesë për vendosje në Azil Gjirokastër 7.12.2021

Nr.2837

 

Datë 10.12.2021

Zyra e Sherbimit Social dhe Ndihmes Ekonomike

 

Jo Datë 22.12.2021 Po Vendim Nr. 4

Datë 22.12.2021

Po

Datë 23.12.2021

Nr. K8/1 datë 23.12.2021

 

 

8 Kërkesë K8 Kërkesë për

ndihmë financiare

 

 

9.12.2021

 

Sekt. Financës datë 13.12.2021

 

 

Jo 22.12.2021 Po

 

jo Negative

AlbaniaUSA